Årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att skjuta på årsmötet till mitten av april månad. Mötet kommer då hållas utomhus i lekparken, alt. i garaget vid dåligt väder. Mer information och kallelse kommer delas ut i brevlådorna senast 14 dagar innan årsmötet.

Föreningen kommer att tillhandahålla ansiktsmasker och handsprit. Vidare begränsar vi antalet deltagare till en person per hushåll och uppmuntrar till att rösta genom fullmakt. En fullmakt per person och hushåll och det går även bra att lämna fullmakt till styrelsen med instruktioner om hur röstning ska ske i respektive fråga.

Årsmöte och motioner

I dagsläget är det högst oklart om föreningen kommer kunna hålla årsmöte under mars månad som stadgarna föreskriver. Styrelsen följer utvecklingen och återkommer i frågan. För de som är intresserade finns en artikel på Villaägarnas hemsidan som tar upp frågan om att skjuta upp årsmötet. 
 
Oavsett när årsmötet kommer hållas så gäller att motioner som ska behandlas på mötet behöver överlämnas till styrelsen skriftligen senast den 31 januari. Det går bra att maila in din motion till styrelsen@videt.nu.

Markarbete vid garaget med start på måndag

Som ett första steg till att se över samfällighetens grönytor kommer två ytor i anslutning till garaget att snyggas upp enligt bilden nedan med start på måndag den 19:e oktober.

Den större ytan längs Korgvidegränd som idag är helt igenvuxen kommer att grävas ur med grävmaskin och ny gräsmatta ska anläggas. Vid den mindre ytan mot Korgvidegränd 52 ska i huvudsak de grova buskarna tas bort. Där kommer vi plantera nya buskar under våren.

För att göra plats åt grävmaskinen att arbeta samt uppställning av en container kommer samtliga parkeringsplatser utanför garagets nedre infart att vara avstängda under arbetets gång.

Arbetet påbörjas på måndag morgon och beräknas pågå 2-3 veckor.

// Videts styrelse

Mark- och miljödomstolen

I en skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har en medlem i Videts samfällighetsföreningen yrkat att domstolen ska ta till prövning att föreningen inte följer föreningens stadgar och samfällighetens anläggningsbeslut.

Mark- och miljödomstolen beredde ärendet och beslutade att inte ge målet prövningstillstånd. Beslutet överklagades då av klaganden till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, vilka kom fram till samma slutsats som Mark- och miljödomstolen, d.v.s. beslutet i tingsrätten står fast.

Handlingar från målet i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kan beställas (kostnadsfritt) via mail till mmd.nacka.avdelning3@dom.se, ange målnummer F 2545-20.

Handlingar från målet i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kan beställas (kostnadsfritt) via mail till svea.avdelning6@dom.se, ange målnummer F 9605-20.

Styrelsen Videts samfällighetsförening