Information från styrelsen

Alla i föreningen har fått brev i postlådan angående avgiftshöjning
och information om GDPR.

Vänligen läs informationen!

Ny debiteringslängd 2023
Var uppmärksam på att den nya avgiften ska betalas från och med januari 2023.
Använder ni autogiro/stående överföring, så måste det naturligtvis ändras.

Ny avgift Korgvidegränd 2.545:- kr / mån
Ny avgift Ripvidegränd 2.130:- kr /mån

Vi passar samtidigt på att påminna om att vi alla kan påverka föreningens kostnader genom
egen återhållsamhet, speciellt på värme och vatten!

Styrelsen
Videts Samfällighet
December 2022

Enkät: Elbilsladdning

En enkät har delats ut i era brevlådor. Vänligen svara under oktober månad.
Styrelsen i Videts samfällighet vill undersöka hur stort behovet av elbilsladdning ser ut att bli i området.


I enkäten tas inte hänsyn till kostnader, utan syftet är att vi ska kunna ta ställning till behovet av att möjliggöra elbilsladdning för boende i samfälligheten.


Enkäten lämnas på städdagen den 22 oktober eller i brevlådan på Korgvidegränd 50. Resultatet av enkäten och mer information i ämnet redovisas på årsmötet 2023.

Styrelsen
Videts Samfällighet

Information gällande sophantering

Styrelsen kommer inom kort att stänga ett av de blå sopkärlen i båda soprummen. Det betyder att endast två sopkärl i varje soprum kommer att användas för anpassade sopor framöver.

Föreningen betalar för tre sopkärl med tömning en gång per vecka, men vi fyller bara två. I ett led att spara in på kostnader för föreningen kommer därför ett av kärlen att stängas av från och med 6;e oktober 2022.


Om alla hjälps åt med att inte slänga onödigt stora och tunga soppåsar kommer det säkert att fungera bra.

Glöm inte att glas, plast, metall, tidningar, batterier och kartong ska lämnas till återvinningsstation.

OBS: Från 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfallet enligt Stockholm Vatten och Avfall.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/

Läs gärna foldern angående sortering av avfall gällande de bruna sopkärlen som ni fått i brevlådan.

Styrelsen
Oktober 2022

Information från Styrelsen

Som ni säkert känner till ökar inflationen i Sverige. Detta påverkar förstås våra driftskostnader i samfälligheten. Styrelsen arbetar under hösten med att se över vilka åtgärder vi kan göra för att hålla nere kostnadsökningarna. Vi jämför priser på våra tjänster/avtal för att se vad andra leverantörer har att erbjuda.

Alla i samfälligheten kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom följande enkla åtgärder:

– Släng inte tunga material i soptunnorna. Vi betalar avgift per kilo.
– Tänk på hur mycket varmvatten ni använder. Det är föreningens största kostnad.
– Minskad kallvattenförbrukning påverkar också totalkostnaden.
– Ställ gärna upp på städdagarna så slipper föreningen köpa in externa tjänster.

Styrelsen

Augusti 2022

Strömavbrott i undercentralen

Elmätaren i undercentralen kommer att bytas på torsdagen den 10:e mars. Strömmen bryts under en kort tid mellan kl. 13:00 – 15:00. Telias tjänster som TV, Internet och telefoni samt utrustning till värme- och vattensystemet kommer att stängas av. Detta påverkar alla fastigheter i Videts samfällighet.