Trivselregler

För att alla ska trivas i vårt område är det viktigt att alla förhåller sig till våra trivselsregler. Nedanstående trivselregler godkändes av Videts Årsmöte 2020-03-12.

Uppdatering av trivselregler Mars 2022.

Generellt för samtliga parkeringsplatser inom samfälligheten

 • Bilar ska vara i kördugligt skick för att kunna flyttas snabbt i händelse av brand eller liknande.
 • Timer ska användas till motor- och kupévärmare.
 • Maxtid för timer är 2 timmar i samband med avresa.
 • Elbilar får ej laddas på någon parkeringsplats.
 • Det är ej tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand.

Garaget

 • Var extra uppmärksamma på att ingen springer in i garaget under tiden garageporten är öppen. Vi måste hjälpas åt att undvika inbrott!

 • Använd endast fjärrkontroll till port vid passage med fordon. Använd sidodörr och nyckel i övriga fall.

 • Kör inte in eller ut ur garaget innan garageporten har öppnats helt!

   Om bilens tak eller takbox slår i portens klämskydd kan vajern flyttas ur sitt läge och även gå av. Det här gäller speciellt den undre porten där inkörshöjden är låg 195cm!

 • Det är ej tillåtet att använda sin parkeringsplats för att förvara annat än bil (alt. MC) med en uppsättning däck.

 • Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatserna i garaget som ett extra förråd.

 • Det är ej tillåtet att förvara brandfarliga saker, t.ex. gasol, bensin i garaget.

 • Det är ej tillåtet att förvara vätskor i garaget oavsett användningsområde.

 • Det är ej tillåtet att påverka garagets konstruktion genom att t.ex. borra i takbalkarna för att montera något i taket.

Gästparkeringarna

 • Alla platser i området får nyttjas av samtliga boende inom Videts samfällighet.
 • Parkering är tillåten i max 72 timmar.

Trafik i området

 • KÖR SAKTA – LEKANDE BARN!
 • Parkering utanför fastigheten är endast för lastning kortare stunder (gäller även besökande hantverkare).
 • Parkera ej så vägen blockeras (gäller även besökande hantverkare).
 • Biltvätt är ej tillåtet i området eller på parkeringarna (p.g.a. miljöskäl).

Sophantering

 • Tänk på vad ni kastar för sopor i de gröna sopkärlen. Kostnaden för sophämtning baseras bl.a. på vikt.

 • Matavfall lämnas i återvinningspåse i avsett brunt kärl. Glas, plast, metall, tidningar och kartong lämnas till återvinningsstation.

Lekparken

 • Bollplanen är avsedd för yngre barn.
 • Bollspel på planen är ej tillåtet efter kl 21:00.

Lån av samfällighetens stege

 • Föreningens stege i garaget får inte lånas längre än 4 veckor åt gången. Kontakta styrelsen för utlåning.

Lån av samfällighetens stege

 • Föreningens stegar i garaget får inte lånas längre än 4 veckor åt gången. Kontakta styrelsen för utlåning.

Lån av samfällighetens skottkärror

 • Föreningens skottkärror kan utlånas under kortare perioder. Kontakta styrelsen för utlåning.

Lån av samfällighetens skottkärror

 • Häckar och buskar som ansluter mot områdets gator och stigar måste hållas inom tomtens tomtgräns. Speciellt viktigt där bil och lasttransporter ska framföras. Även häckar och buskar mot områdets trottoarer ska hållas inom tomtgränsen