Ny i Samfälligheten

Samfälligheten utgörs av 43 radhus på Korgvidegränd och 10 parhus på Ripvidegränd samt tillhörande gemensamma fastigheter och ytor. Området uppfördes som självbyggeri under åren 1983-1984.

Anläggningsbeslut

Vad som ingår i samfälligheten samt hur den ska förvaltas framgår av anläggningsbeslutet för samfällighetsanläggningen Singoalla GA:1. Anläggningsbeslutet finns att läsa på föreningens hemsida, alternativt kan det beställas från Lantmäteriet.

Stadgar

Samfällighetsanläggningen Singoalla GA:1 förvaltas av Videts Samfällighetsförening. Medlemmar i föreningen är de personer som står som ägare till fastigheterna i samfällighetsanläggningen. Anläggningen sköts av föreningens styrelse som tillsätts årligen vid föreningens årsmöte. Mer om det och hur föreningen sköts kan du läsa om i föreningens stadgar som även de finns att läsa på föreningens hemsida, alternativt kan de beställas från Lantmäteriet.

Föreningsavgift

Anläggningens drift och underhåll utgår från att alla medlemmar betalar en avgift till föreningen. Avgiften innefattar garage- eller parkeringsplats, sophämtning (på Korgvidegränd), fjärrvärme, vatten, TV, telefon- och internetanslutning samt underhåll.

Varje fastighets avgift framgår av debiteringslängden som fastställs av styrelsen och presenteras vid föreningens årsmöte. Avgiften betalas månadsvis till föreningens Bankgiro 5214-6933.

Märk betalningen med adressen för fastigheten som betalningen avser.

 Städdagar och årsmöte

Föreningen arrangerar årligen två städdagar, en på våren samt en på hösten. För att kunna hålla nere föreningens underhållskostnader krävs att alla ställer upp och kommer på städdagarna. Under mars månad hålls även föreningens årsmöte. Kallelse kommer i brevlådan senast två veckor innan årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31:a januari. Mer att läsa om det hittar ni på föreningens hemsida.

Parkering

Fastigheterna på Korgvidegränd har en plats var i gemensamt garage och fastigheterna på Ripvidegränd har alla en parkeringsplats var med motorvärmaruttag. Boende skall i största möjliga utsträckning parkera på avsedda parkeringsplatser. Både på Korgvidegränd och Ripvidegränd finns ett antal gästparkeringsplatser som alla är avsedda för gäster och samtliga boende i området. Uppställning av fordon är inte tillåten på dessa platser.

Parkering utanför utmärkta parkeringsplatser i området är ej tillåten. Tillfällig parkering i samband med lastning är tillåten men skall hållas till ett minimum. I området bor många små barn och fordon får endast framföras mycket långsamt.

Eluttag i garaget och på stolpar utomhus är endast avsedda för motorvärmare/kupévärmare. Det är ej tillåtet att ladda elbilar i dessa!

Sopsortering

Hushållssopor och matavfall kastas på Korgvidegränd i två gemensamma soprum. På Ripvidegränd har varje fastighet egen sophämtning. Det är viktigt att sophanteringen sköts och att inget annat än avsedda matavfallspåsar används i matavfallskärlen. Allt övrigt avfall ska lämnas till ikringliggande återvinningsanläggningar.

Felanmälan

Information om felanmälan av olika tjänster såsom TV, data, telefoni, värme och vatten samt sophämtning finner ni på hemsidan.

Utlåning av stege

Föreningen har ett par stegar för utlåning. För att låna stegarna kontakta någon i styrelsen eller skickar mail till styrelsen@videt.nu. I övrigt lånar föreningen inte ut några verktyg eller maskiner.

Facebook

Det finns även en Facebook-grupp ”Vi som bor på Videt” för dom som lätt vill komma i kontakt med sina grannar.