Ny i Samfälligheten

Samfälligheten utgörs av 43 radhus på Korgvidegränd och 10 parhus på Ripvidegränd
samt tillhörande gemensamma fastigheter och ytor. Området uppfördes som självbyggeri under
åren 1983-1984. I samfälligheten ingår också ett företag för LSS boende som heter Nytida.

Styrelsen


Styrelsen består för närvarande av följande personer,

 • Lars Sellfors Ordförande
 • Charlott Glanz Kassör
 • Carolina San Martin Sekreterare
 • Laura Plant Ledamot
 • Rolf Berge Ledamot
 • Pontus Bodén Suppleant
 • Björn Schmidt-Kämpe Suppleant

  Valberedning

  Eva Knutsson (Sammankallande)
  Shahram Mansoory

  Ansvar för styrelsen

  Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av samfällighetens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor.

Anläggningsbeslut

Vad som ingår i samfälligheten samt hur den ska förvaltas framgår av anläggningsbeslutet för samfällighetsanläggningen Singoalla GA:1. Anläggningsbeslutet finns att läsa på föreningens hemsida, alternativt kan det beställas från Lantmäteriet.

Stadgar

Samfällighetsanläggningen Singoalla GA:1 förvaltas av Videts Samfällighetsförening. Medlemmar i föreningen är de personer som står som ägare till fastigheterna i samfällighetsanläggningen.
Anläggningen sköts av föreningens styrelse som tillsätts vid föreningens årsmöte. Mer om det
och hur föreningen sköts kan du läsa om i föreningens stadgar som även de finns att läsa på
föreningens hemsida, alternativt kan de beställas från Lantmäteriet.

Föreningsavgift

Anläggningens drift och underhåll bygger på att alla medlemmar betalar en avgift till föreningen. Avgiften avser parkeringsplats i garage (Korgvidegränd) eller parkeringsplats utomhus (Ripvidegränd), sophämtning (på Korgvidegränd), fjärrvärme, vatten, TV, telefon- och internetanslutning samt underhåll av föreningens anläggningar.

Avgift 2023 Korgvidegränd är: 2 810:- / månad
Avgift 2023 Ripvidegränd är 2 355:-/ månad

Varje fastighetsavgift framgår av debiteringslängden som presenteras av styrelsen och
avhandlas vid föreningens årsmöte. Månadsavgiften betalas senast sista dagen i månaden till föreningens Bankgiro 5214-6933.

Märk betalningen med adressen för fastigheten som betalningen avser.
En förseningsavgift på 200:- kr läggs på avgiften vid sen inbetalning.

Städdagar och årsmöte
Föreningen arrangerar årligen två städdagar, en på våren samt en på hösten. För att kunna hålla nere föreningens underhållskostnader krävs att alla ställer upp och kommer på städdagarna.
Under mars månad hålls även föreningens årsmöte. Kallelse kommer i brevlådan senast två
veckor innan årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31:a Januari. Mer att läsa om det hittar ni på föreningens hemsida.

Parkering

Fastigheterna på Korgvidegränd har en plats var i gemensamt garage och fastigheterna på
Ripvidegränd har alla en parkeringsplats var med motorvärmaruttag. Boende skall i största
möjliga utsträckning parkera på avsedda parkeringsplatser. På Korgvidegränd och Ripvidegränd finns ett antal gästparkeringsplatser som alla är avsedda för gäster och boende i området. Uppställning av fordon är inte tillåten på dessa platser.
Parkering utanför utmärkta parkeringsplatser i området är ej tillåten. Dock är tillfällig parkering i samband med lastning tillåten men skall hållas till ett minimum. I området bor många små barn och fordon får endast framföras mycket långsamt. Ställ tillbaka farthinder vid in/ut körning. Eluttag i garaget och på stolpar utomhus är endast avsedda för motorvärmare/kupévärmare med 2-timmars timer. Det är ej tillåtet att ladda elbilar i dessa uttag.


Sopsortering

Hushållssopor och matavfall kastas på Korgvidegränd i två gemensamma soprum.
Det är viktigt att sophanteringen sköts och att inget annat än avsedda matavfallspåsar används i matavfallskärlen. Allt övrigt avfall ska lämnas till ikringliggande återvinningsanläggningar. Se information om avfall på soprumsdörr och på anslagstavla vid UC. Vid Ripvidegränd har varje fastighet egen sophämtning.

Felanmälan

Information om felanmälan av olika tjänster såsom TV, Internet, värme och vatten samt
sophämtning finner ni på hemsidan.


Utlåning av stege

Föreningen har ett par stegar för utlåning. För att låna stegarna kontakta någon i styrelsen eller
skicka mejl till styrelsen@videt.nu. I övrigt lånar föreningen inte ut några verktyg eller maskiner.

Hemsida

Föreningens hemsida heter www.videt.nu och lösenordet för åtkomst till skyddad information. Skicka ett mail till styrelsen@videt.nu för lösenord.

Det finns även en Facebook-grupp ”Vi som bor på Videt” för dem som lätt vill komma i kontakt med sina grannar.