Ny i Samfälligheten

Samfälligheten utgörs av 43 radhus på Korgvidegränd och 10 parhus på Ripvidegränd
samt tillhörande gemensamma fastigheter och ytor. Området uppfördes som självbyggeri under
åren 1983-1984. I samfälligheten ingår också ett företag för LSS boende som heter Nytida.

Styrelsen


Styrelsen består för närvarande av följande personer,

 • Lars Sellfors Ordförande
 • Carolina San Martin Sekreterare
 • Laura Plant Ledamot
 • Rolf Berge Ledamot
 • Shahram Mansooury Ledamot
 • Krister Henning Suppleant
 • Björn Schmidt-Kämpe Suppleant

  Valberedning

  Eva Knutsson (Sammankallande)
  Annele Gullbrink
  Martin Andersson

  Ansvar för styrelsen

  Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av samfällighetens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor.

Anläggningsbeslut

Vad som ingår i samfälligheten samt hur den ska förvaltas framgår av anläggningsbeslutet för samfällighetsanläggningen Singoalla GA:1. Anläggningsbeslutet finns att läsa på föreningens hemsida, alternativt kan det beställas från Lantmäteriet.

Stadgar

Samfällighetsanläggningen Singoalla GA:1 förvaltas av Videts Samfällighetsförening. Medlemmar i föreningen är de personer som står som ägare till fastigheterna i samfällighetsanläggningen. Anläggningen sköts av föreningens styrelse som tillsätts vid föreningens årsmöte. Mer om det och hur föreningen sköts kan du läsa om i föreningens stadgar som även de finns att läsa på föreningens hemsida, alternativt kan de beställas från Lantmäteriet.

Föreningsavgift

Anläggningens drift och underhåll bygger på att alla medlemmar betalar en avgift till föreningen. Avgiften avser parkeringsplats i garage (Korgvidegränd) eller parkeringsplats utomhus (Ripvidegränd), sophämtning (på Korgvidegränd), fjärrvärme, vatten, TV, telefon- och internetanslutning samt underhåll av föreningens anläggningar.

Avgift 2024 Korgvidegränd är: 2 810:- / månad
Avgift 2024 Ripvidegränd är 2 355:-/ månad

Varje fastighetsavgift framgår av debiteringslängden som presenteras av styrelsen och
avhandlas vid föreningens årsmöte. Månadsavgiften betalas senast sista dagen i månaden tillföreningens ekonomiska förvaltare SBC som hanterar utskick av avier.
En förseningsavgift på 60:- kr läggs på avgiften vid sen inbetalning efter 8 dagar efter
månadsskifte. Vid obetald avgift 12 dagar efter påminnelsen (20 dagar)skickas ärendet till
Inkasso och hanteras av SBC.

Städdagar och årsmöte
Föreningen arrangerar årligen två städdagar, en på våren samt en på hösten. För att kunna hålla nere föreningens underhållskostnader krävs att alla ställer upp och kommer på städdagarna.
Under mars månad hålls även föreningens årsmöte. Kallelse kommer i brevlådan senast två
veckor innan årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31:a Januari. Mer att läsa om det hittar ni på föreningens hemsida.

Fastigheterna på Korgvidegränd har en plats var i gemensamt garage och fastigheterna på
Ripvidegränd har alla en parkeringsplats var med motorvärmaruttag. Eluttag i garaget och på stolpar utomhus är endast avsedda för motorvärmare/kupévärmare med 2-timmars timer.
Det är ej tillåtet att ladda elbilar i dessa uttag.

Boende skall i största möjliga utsträckning parkera på avsedda parkeringsplatser. Det är enbart tillåtet för folkbokförda personer på föreningens adresser samt fastighetsägare att parkera bilar på fastighetens tilldelade plats i garage och uteplats vid Ripvidegränd. På Korgvidegränd och Ripvidegränd finns ett antal gästparkeringsplatser som alla är avsedda för korttidsparkering för gäster och boende i området. Uppställning av fordon är inte tillåten på dessa platser.Parkering utanför utmärkta parkeringsplatser i området är ej tillåten.
P-platsen sköts av innehavaren. Vid läckage av olja och vätskor är man skyldig att göra rent
golvet och se till att vätskan inte tränger ner i asfalten

In och utfart i området


Det är tillåtet att köra in och lasta i/ur bilen vid behov. Det är inte tillåtet att parkera i området
innanför farthindren. Dock är tillfällig parkering i samband med lastning tillåten men skall hållas till ett minimum. Hantverkare får köra in och parkera vid behov.
I området bor många små barn och fordon får endast framföras mycket långsamt.
Ställ tillbaka farthinder vid in/ut körning. Farthinder inne i området ska placeras mitt i gångarna.

Sopsortering
Från och med första januari 2024 blir det enligt lag obligatoriskt i hela Sverige att sortera ut
matavfall från hushåll och verksamheter.Hushållssopor och matavfall kastas på Korgvidegränd i två gemensamma soprum. Det är viktigt att sophanteringen sköts och att inget annat än avsedda matavfallspåsar används i matavfallskärlen. Allt övrigt avfall ska lämnas till ikringliggande återvinningsanläggningar. Se information om avfall på soprumsdörr och på anslagstavla vid UC. Vid Ripvidegränd har varje fastighet eget ansvar för sophantering.


Vatten och värme
Föreningen tillhandahåller vatten som levereras från Stockholm Vatten och Avfall och
varmvatten för uppvärmning från Stockholm Exergi. Viktigt att tänka på är att alla i föreningen betalar för totala förbrukningen. Varje fastighet är skyldig att se till att alla termostater fungerar och är inställda på trivsam temperatur. Detta är föreningens största kostnad. Därför viktigt att anpassa värmen efter behov i olika rum t.ex.

Felanmälan

Information om felanmälan av olika tjänster såsom TV, Internet, värme och vatten samt
sophämtning finner ni på hemsidan.


Utlåning av stege

Föreningen har ett par stegar för utlåning. För att låna stegarna kontakta någon i styrelsen eller skicka mejl till styrelsen@videt.nu. I övrigt lånar föreningen inte ut några verktyg eller maskiner.

Hemsida

Föreningens hemsida heter www.videt.nu och lösenordet för åtkomst till skyddad information. Skicka ett mail till styrelsen@videt.nu för lösenord.

Det finns även en Facebook-grupp ”Vi som bor på Videt” för dem som lätt vill komma i kontakt med sina grannar.

Vad ska jag tänka på när jag köper en fastighet som ingår i en
samfällighet?

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.
Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en månadsavgift till föreningen. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende.

Vilket ansvar har jag som boende?
Som boende måste du framför allt betala avgiften till föreningen. Om du inte betalar kommer du i första hand påföras en påminnelseavgift. Sker inte betalning trots påminnelse kommer skulden överlåtas till Kronofogden för utmätning. Du ska också delta i städdagar och på den årliga föreningsstämman där alla viktiga beslut om samfälligheten fattas. En viktig skyldighet är att du som medlem/fastighetsägare inte får skada eller göra sådant som uppenbart hindrar eller fördyrar utövandet av samfällighetens rätt. Mer information om samfälligheter finns på Villaägarna/Samfälligheterna hemsida.


https://samfalligheterna.villaagarna.se/vad-ar-en-samfallighet/vad-innebar-det-att-bo-i-ensamfallig