Avsmalning av Björnbodavägen

Styrelsen har under en tid krävt av Trafikkontoret att de ska anlägga farthinder på Björnbodavägen. De har utrett saken och kommit fram till att anlägga en avsmalning vid övergångsstället enligt skiss nedan. Vi har påpekat att detta är inte vad som krävs för att sänka farten på vägen men de kommer inte göra något annat innan denna avsmalning är anlagd och utvärderad.