Header

Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner här.

Vid två tillfällen har årsstämman beslutat om att ända stadgarna.

1991 – Beslut om att årligen avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond.
2007 – Beslut om att ändra antalet ledamöter i styrelsen från 9 till 5-9.